Sakrament Chrztu św. 

udzielany jest w I i III niedzielę każdego miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.30;

rodzice powinni zgłosić dziecko do chrztu przynajmniej tydzień wcześniej;

rodzice i chrzestni zobowiązani są do odbycia katechezy przedchrzcielnej. Odbywa się ona w dniu i o godzinie wyznaczonej przez duszpasterza (zasadniczo w sobotę poprzedzającą udzielenia sakramentu po Mszy św. wieczornej)

wymagane dokumenty: 

odpis aktu urodzenia

zaświadczenia rodziców chrzestnych potwierdzające, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami (wydaje je parafia ZAMIESZKANIA – meldunek nie ma tu znaczenia).

 

Sakrament Pokuty i Pojednania

codziennie: kwadrans przed rozpoczęciem Mszy św. 

w pierwsze piątki miesiąca od godziny 16.00

 

Sakrament Małżeństwa

udzielany jest w ustalonym z narzeczonymi terminie;

narzeczeni powinni zgłosić się do biura parafialnego trzy miesiące przed ślubem celem spisania protokołu przedmałżeńskiego;

wymagane dokumenty:

dowody osobiste;

aktualne (maksymalnie sprzed trzech miesięcy) metryki chrztu (tylko jeśli chrzest odbył się poza naszą parafią); na metryce powinna znajdować się adnotacja o bierzmowaniu. W przypadku jej braku, istnieje konieczność okazania świadectwa bierzmowania. 

świadectwa potwierdzające udział w kursie przedmałżeńskim – odbywają się w parafii św. Leona (uczestniczenie w katechezie w szkole średniej nie jest tożsame z zaliczeniem kursu! Szkolna religia jest tzw. „dalszym” przygotowaniem do przyjęcia małżeństwa – przed ślubem odbywa się przygotowanie „bliższe”)

zaświadczenie potwierdzające udział narzeczonych w spotkaniach Poradnictwa Rodzinnego; 

narzeczeni nie będący naszymi parafianami (tzn., że nie mieszkają na jej terenie – meldunek tu nie ma znaczenia) winni przedstawić Licencję asystencji przy małżeństwie, którą wystawia proboszcz rodzinnej parafii jednej ze stron (wówczas wszystkie formalności załatwiane są w tejże rodzinnej parafii)

akt małżeństwa cywilnego (jeśli zostało zawarte) lub:

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Na podstawie tego dokumentu (wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego którejś ze stron) małżeństwo sakramentalne pociągnie również skutki cywilne (tzw. „ślub konkordatowy”). 

 

Sakrament bierzmowania

termin przyjęcia sakramentu ustala Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Gdańskiej i podawany jest zazwyczaj na początku nowego roku kalendarzowego;

przygotowanie do bierzmowania obejmuje półtoraroczny cykl katechez przewidzianych dla uczniów trzecich klas gimnazjalnych;

bierzmowanie dorosłych odbywa się w terminach wyznaczonych przez Kurię. Terminy te podawane są w ogłoszeniach parafialnych. Kandydat przechodzi wówczas indywidualne przygotowanie prowadzone przez duszpasterza;

dokumenty:

akt chrztu kandydata.

 

Posługa sakramentalna wśród chorych

pierwsze soboty miesiąca przed południem; 

w nagłych przypadkach, duszpasterz przybędzie z posługą sakramentalną na wezwanie telefoniczne (58 672 24 27 lub kom. 601 644 063).